Manastir Sv. Petke , Gorčince

09 Aug

Manastir Sv. Petke nalazi se severoistočno od sela Gorčince u živopisnoj udolini ispod brda zvanog Gorčinski Gabar, okružen mnogim izvorima čija voda obrazuje Gorčinski potok. Manastirski kompleks čini crkva posvećena Sv. Petki , zvonik i stari konak. Manastirska crkva Sv. Petke obnovljena je 1868. godine na temeljima starijeg objekta. Kao manastirska crkva služila je do 1880. godine , kada je postala parohijski hram sela Gorčince i Izvor. Crkva Sv. Petke je trikonhalne osnove, po dužini podeljena na tri traveja. Iznad središnjeg traveja na pandantifima se uzdiže kupola. Tambur kupole je iznutra kružnog oblika a spolja osmostran. Kupolu nose poluobličasti svodovi iznad zapadnog i istočnog traveja, ojačani na mestu oslonca poprečnim lukovima sa stepenasto profilisanim konzolama, i nadvišeni podužni lukovi iznad polukalota bočnih konhi. Ravne strane tambura oživljene su lučno završenim nišama, sa izduženim pravougaonim prozorskim otvorom. Crkva je zidana pritesanim kamenom, sa ravnim jednostavnim fasadama omalterisanim i okrečenim u belo. Živopisane su bile u seko tehnici 1881. godine polukalote bočnih konhi kao prilozi viđenijih meštana. Prepoznatljive stilske osobenosti ogledaju se naglašenom crtežu gde preovlađuje plava i oker boja.